Tytuł projektu: "Opracowanie energooszczędnej technologii wytwarzania kwalifikowanej bieli cynkowej z cynku pierwotnego, wtórnego i odpadów cynkowych"

Projekt współfinansowany  jest  przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Opracowanie nowej technologii umożliwione jest dzięki realizacji w/w projektu w programie GEKON II- GENERATOR KONCEPCJI EKOLOGICZNYCH.

Całkowita wartość wydatków na realizację projektu (PLN): 3 095 385

Wartość dofinansowania (PLN): 2 193 840

Okres realizacji: 01.03.2016 - 30.11.2017 r.

W wyniku realizacji projektu opracowana zostanie unikatowa w skali międzynarodowej technologia wytwarzania bieli cynkowej o wysokiej jakości, która zapewni maksymalne wykorzystanie surowców cynkonośnych. Opracowanie i wdrożenie nowej technologii przyniesie następujące korzyści:

- obniżenie energochłonności produkcji związanej ze zużyciem gazu i energii elektrycznej,

- obniżenie wskaźnika zużycia energii przy produkcji bieli cynkowej

- maksymalny odzysk cynku z powstałych w obrębie instalacji odpadów,

- wprowadzenie technologii mniej uciążliwej dla środowiska oraz bardziej bezpiecznej dla człowieka m.in. poprzez znaczne obniżenie emisji CO2, NOx, CO, SO2 wynikające przede wszystkim ze zmniejszenia zużycia gazu.

Przeprowadzanie licznych badań podczas realizacji niniejszego projektu jest efektem opracowania energooszczędnej technologii wytwarzania z mieszaniny różnego rodzaju materiałów cynkowych bieli cynkowej o wymaganych przez naszych klientów własnościach fizyko-chemicznych. Według założeń nowa technologia pozwoli zmniejszyć koszty poprzez oszczędność gazu , prądu przez co ograniczy oddziaływanie naszego zakładu na środowisko i jednocześnie pozwoli na uzyskanie lepszych efektów produkcyjnych.

W realizacji projektu ZM SILESIA SA współpracuje z Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach, celem wzbogacenia odpowiedniej bazy naukowo-badawczej. Za wyborem IMN w Gliwicach przemawia posiadane bogate interdyscyplinarne doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami badawczymi, pracami rozwojowymi i wdrożeniami innowacyjnych technologii.

Zaproponowana technologia zapewni:

- produkcję bieli cynkowej o jakości w pełni odpowiadającej wymaganiom odbiorców

-odzysk odpadów cynkowych pochodzenia zewnętrznego

-maksymalne zautomatyzowanie i zbilansowanie procesu produkcji

-ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza

Reasumując, opracowanie nowej energooszczędnej technologii w wyniku prac B+R założonych w realizowanym projekcie, daje szansę na osiągnięcie maksymalnego efektu ekologicznego, poprzez znaczącą redukcję zużycia gazu i energii elektrycznej.