Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii
 1. Podstawa prawna opracowania

Art. 261 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 1232).

 1. Oznaczenie prowadzącego zakład

Damian Siwica
Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny
ul. Sikorskiego 2
55-200 Oława

Robert Mol
Członek Zarządu/Dyrektor Zarządzający Oddziału Huta Oława
ul. Sikorskiego 2
55-200 Oława

 1. Potwierdzenie, że zakład podlega regulacjom prawnym i przepisom administracyjnym ustanawiającym system przeciwdziałania poważnym awariom

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013r w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013r, poz. 1479), zakład ZM SILESIA SA Oddział Huta Oława w Oławie został zakwalifikowany do kategorii zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, prowadzący zakład ZM SILESIA SA Oddział Huta Oława w Oławie dokonał zgłoszenia zakładu Dolnośląskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Opracowano i przedłożono do ww. jednostek administracji państwowej Program Zapobiegania Awariom, Raport o Bezpieczeństwie i Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy.

Dokumenty te zostały zatwierdzone przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i zaakceptowane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Stanowi to potwierdzenie realizacji wszystkich obowiązków zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Na terenie zakładu – zmagazynowane są niebezpieczne substancje chemiczne o zagrożeniu:

R 50/53 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może wywoływać długo utrzymujące się zmiany w środowisku wodnym

 • Biel cynkowa – substancja niebezpieczna dla środowiska,
 • Tlenek cynku paszowy– substancja niebezpieczna dla środowiska,
 • Tlenki ołowiu – substancje niebezpieczne dla środowiska, które dodatkowo są substancjami toksycznymi,
 • Tlenek kadmu – substancja niebezpieczna dla środowiska, która dodatkowo jest substancją bardzo toksyczną,
 • Kadm – substancja niebezpieczna dla środowiska, która dodatkowo jest substancją bardzo toksyczną.

Prowadzenie procesu produkcyjnego w sposób ciągły sprawia, że jednorazowo w zakładzie może znajdować się do:

 • 850 ton (łącznie) tlenku cynku i tlenków cynku paszowych,
 • 500 ton tlenków ołowiu,
 • 15 ton tlenku kadmu.

Ilości te nie są stałe i są uzależnione od procesu realizacji sprzedaży wyrobów.

 1. Ogólna charakterystyka zakładu

Oddział Huta Oława w Oławie zajmuje się produkcją i sprzedażą barwników i pigmentów, produkcją wyrobów chemicznych, utylizacją baterii i elektrod kadmowych, handlem i usługami.

Przedmiotem produkcyjnej działalności Huty Oława jest wytwarzanie bieli cynkowej, tlenków ołowiu oraz tlenku kadmu. Produkcja ta odbywa się w trzech niezależnych oddziałach: Oddział Bieli Cynkowej, Oddział Tlenków Ołowiu, Oddział Tlenku Kadmu.

 1. Zagrożenia środowiska występujące w Oddziale Huta Oława

Analizując możliwe scenariusze zdarzeń awaryjnych, jakie mogą wystąpić na terenie zakładu należy pogrupować je wg rodzaju zainicjowania oraz określić możliwość ich wystąpienia:

 • Grupa I. Zdarzenia zewnętrzne.
 • Grupa II Błąd obsługi.
 • Grupa III Przeciążenie.
 • Grupa IV Działanie rozmyślne.
 • Grupa V Nieodpowiednie zarządzenie.
 • Grupa VI Brak zasilania.
 • Grupa VII Przyczyny techniczne.

Opis scenariuszy awaryjnych oraz wpływ poszczególnych grup zdarzeń na bezpieczeństwo ludzi i środowiska przedstawiono w poniższej tabeli:

Grupa I. Zdarzenia zewnętrzne

Lp.Przewidywane zdarzenieMożliwość wystąpienia
i wpływ na magazyny oraz instalacje
Wpływ na środowisko
1skrajne warunki atmosferyczneW warunkach klimatycznych panujących w Polsce mogą występować skrajne warunki atmosferyczne z dużą ilością opadów oraz dniami o bardzo silnym nasłonecznieniu lub z dużymi mrozami.  Do chwili obecnej nie stwierdzono w zakładzie przypadków wpływu takich warunków na  zagrożenie dla środowiska. Nawet powódź jaka nawiedziła Oławę w roku 1997 nie spowodowała żadnego spotęgowania zagrożenia. Gwałtowne i obfite opady atmosferyczne w szczególnym przypadku mogą spowodować zalanie instalacji produkcyjnych i magazynów z bielą cynkową i minią ołowianą. Zakończona inwestycja – (wybudowanie nowej   kanalizacji deszczowej) w znacznym stopniu ograniczyła możliwość wystąpienia awarii. Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia ze strony skrajnych warunków atmosferycznych należy uznać za niewielkieW chwili obecnej w skrajnym przypadku obfitych opadów i  dostania się wody opadowej do instalacji produkcyjnych oraz magazynów bieli cynkowej, minii ołowianej i tlenku kadmu może dojść do rozerwania się opakowań papierowych i skażenia wody opadowej bielą cynkową. Woda opadowa w niewielkim stopniu może ulec skażeniu również przez biel cynkową osadzoną na posadzkach pomieszczeń produkcyjnych. Ograniczenie skutków zalania instalacji prowadzone jest poprzez systematyczne sprzątanie posadzek. W przypadku zaistnienia sytuacji nie odbierania całości wód opadowych przez kanalizację deszczową, zgodnie z procedurą ratowniczą w zakładzie będzie wykonane awaryjne zablokowanie wejść do pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych oraz studzienek kanalizacyjnych wewnątrz budynków  workami z piaskiem.
2obfite opady z jednoczesnym wystąpieniem rozsypów produktu na terenie zakładuGwałtowne i obfite opady atmosferyczne i rozsyp substancji na terenie zakładu mogą spowodować przedostanie się substancji niebezpiecznej do kanalizacji deszczowej.Na dzień dzisiejszy ryzyko przedostania się substancji niebezpiecznej do kanalizacji deszczowej jest niewielkie ze względu na zastosowane zabezpieczenia na ciągu kanalizacji z terenu zakładu (układ separatorów oraz zsuwa odcinająca)
3wyładowania atmosferyczneObiekty Huty Oława chronione są instalacją odgromową, poddawaną badaniom zgodnie z obowiązującymi przepisami.Z racji na ochronę obiektów instalacją odgromową nie przewiduje się skażenia środowiska powstałego wskutek uszkodzenia obiektów przez wyładowania atmosferyczne.
4wybuch w pobliżu instalacji lub miejsca magazynowaniaNie rozpatrując świadomej działalności np. terrorystycznej należy stwierdzić, że obiekty, w których znajdują się substancje niebezpieczne nie znajdują się w strefach zagrożonych wybuchem. Substancje niebezpieczne znajdują się wewnątrz obiektów (w magazynach – obiekty murowane, stalowe, zadaszone). Prawdo-podobieństwo wystąpienia zagrożenia dla środowiska naturalnego w przypadku wybuchu jest niewielkiePraktycznie nie przewiduje się zagrożenia dla środowiska powstałego na skutek wybuchu z racji oddalenia od obiektów zagrożonych wybuchem. W przypadku ewentualnego rozszczel-nienia instalacji z bielą cynkową, tlenkiem kadmu lub minią ołowianą należy stosować procedury technologiczne usuwania awarii i nie dopuścić do skażenia gleby i wód.
5uderzenie pojazdu mechanicznego z uwzględnieniem przewozu TŚPUderzenie pojazdu mechanicznego może nastąpić wskutek błędu prowadzącego ten pojazd. Możliwe do zaistnienia, jednakże z racji na prędkość z jaką poruszają się pojazdy na terenie zakładu nie należy brać pod uwagę uszkodzenia obiektów magazynowych z substancjami niebezpiecznymi. Możliwość wystąpienia zagrożenia jest największa w przypadku kolizji pojazdów przewożących TŚP ulicą 1 Maja. Wtedy może zaistnieć zagrożenie dla środowiska w przypadku uszkodzenia pojazdów i uwolnienia się TŚP do środowiska.W takim przypadku skażenie terenu zasięgiem obejmować będzie bezpośrednie otoczenie miejsca kolizji. Neutralizacja ewentualnie uwolnionych substancji odbywać będzie się na miejscu zdarzenia zgodnie z przyjętymi      zasadami ratowniczymi.
pożarObiekty w których są magazynowane i produkowane substancje niebezpieczne charakteryzują się bardzo niską wartością obciążenia ogniowego a stosowane substancje są niepalne nie powodują więc dodatkowego zagrożenia. Ogólnie w magazynach wyeliminowano zagrożenie przez brak czynników mogących zainicjować jakikolwiek pożar. W obiektach może nastąpić pożar wskutek zwarcia instalacji elektrycznej lub niekontrolowanego wypływu i zapłonu gazu ziemnego GZ50 służącego do opalania pieców jednoretortowych,  prażarek i pieców do produkcji tlenku kadmuNie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla środowiska naturalnego wskutek pożaru. Instalacja gazowa podlega regularnym kontrolom, ponadto istnieje możliwość odcięcia dopływu gazu poprzez zawory automatyczne. Wystąpienie atmosfery wybuchowej jest praktycznie niemożliwe ze względu na stałą obecność płomienia. Uszkodzenie pomieszczeń magazynowych i instalacji produkcyjnej pod wpływem temperatury nie stanowi zagrożenia dla środowiska pod warunkiem odpowiedniego zabez-pieczenia kanalizacji przed spływem wody użytej do gaszenia ewentualnego pożaru do kanalizacji.
7upadek statku powietrznegoZdarzenia nieprzewidywalne, prawdo-podobieństwo zaistnienia zdarzenia znikome.Niemożliwe do przewidzenia. W przypadku wystąpienia swoim zasięgiem  może przekroczyć teren zakładu W wyniku upadku samolotu na magazyn bieli cynkowej lub minii ołowianej substancje mogą zostać uwolnione z opakowań i rozsypane unosząc się z chmurą pyłu, jak również mogą przedostać się do gleby i wód.

Grupa II Błąd obsługi

Lp.Przewidywane zdarzenieMożliwość wystąpienia
i wpływ na magazyny oraz instalacje
Wpływ na środowisko
1nie oczyszczenie instalacji odpylającej,
pozostawienie nieszczelności,
otwarcie systemu,
nadmierne napełnienie zbiorników,
brak reakcji na zadziałanie sygnałów alarmowych,
Nieoczyszczenie instalacji odpylającej może wystąpić jedynie na wydziałach  bieli cynkowej i tlenku kadmu wskutek błędu obsługi. Podobnie rzecz będzie się miała z otwarciem systemu, może nastąpić wtedy niekontrolowana emisja wewnątrz pomieszczeń produkcyjnych. Nadmierne napełnienie zbiorników grozi wysypaniem produktów na podłogi wydziałów produkcyjnych. W przypadku braku reakcji na zadziałanie sygnałów alarmowych – błąd obsługi nastąpi niekontrolowana emisja tlenku cynku lub tlenku kadmu w pomieszczeniach produkcyjnych.Wstąpienie powyższych sytuacji nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego, a jedynie dla środowiska pracy. Substancje niebezpieczne w sytuacji awaryjnej zostaną wysypane na metalowe i betonowe podłogi wydziałów, skąd zostaną zebrane przez pracowników obsługi.
2niewłaściwy transport do miejsca składowania lub przerobuMożliwy do zaistnienia w wyniku zwykłej pomyłki ludzkiej jednak rozsypanie produktów obejmie tylko bezpośrednie otoczenie wózka transportowego.Nie przewiduje się dużego obszaru skażenia środowiska z racji na ograniczoną wielkość pojemników z substancjami transportowanymi (biel cynkowa big bagsy 1000 kg, minia ołowiana big bagsy 1000 kg, tlenek kadmu bębny metalowe 60kg). Proces zabezpieczenia miejsca zgodnie z przyjętymi w zakładzie procedurami ratowniczymi.

Grupa III Przeciążenie

Lp.Przewidywane zdarzenieMożliwość wystąpienia
i wpływ na magazyny oraz instalacje
Wpływ na środowisko
1uderzenie odłamków z wybuchu w pobliżu miejsca składowania lub przerobuW pobliżu miejsc magazynowania nie występują obiekty oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem, ani nie przeprowadza się prac stwarzających takie zagrożenie – zdarzenie o małym stopniu prawdopodobieństwa wystąpieniaPraktycznie nie przewiduje się zagrożenia dla środowiska powstałego na skutek wybuchu z racji na oddalenie obiektów zagrożonych wybuchem. W przypadku ewentualnego rozszczel-nienia instalacji z bielą cynkową,  minią ołowianą lub tlenkiem kadmu należy przeprowadzać procedury w sposób przyjęty w zakładzie.
2przekroczenie temperaturowych i ciśnieniowych parametrów pracyPrzekroczenie temperaturowych i ciśnie-niowych parametrów nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Powoduje tylko zmianę parametrów produkowania substancji niebezpiecznej. Zagrożenie z tej strony będzie większe dla obsługującego pracownika (możliwość poparzenia) niż dla obiektu czy instalacji. Sytuacja możliwa do wystąpienia wskutek błędu pracownika lub uszkodzeniu urządzeń pomiaru temperatury.Nie stanowi zagrożenia dla środowiska.
3nad –  lub podciśnienieW produkcji substancji niebezpiecznych stosuje się niewielkie podciśnienie dlatego sytuacja wystąpienia awarii z tego powodu nie będzie miała miejsca. Sytuacja awaryjna może być związana tylko z nadciśnieniem gaz GZ50Nie wystąpi zagrożenie dla środowiska naturalnego z racji nad lub podciśnienia. Większe zagrożenie będzie występo-wało dla środowiska pracy.

Grupa IV Działanie rozmyślne

Lp.Przewidywane zdarzenieMożliwość wystąpienia
i wpływ na magazyny oraz instalacje
Wpływ na środowisko
1podpalenieZ racji na brak dostępu do obiektów, zastosowaniu niepalnych konstrukcji obiektów, oraz z racji niepalności substancji niebezpiecznych nie przewiduje się wystąpienia poważnego zagrożenia. W przypadku świadomej działalności konieczne byłoby dostarczenie czynnika palnego. Utrudnieniem dla takich działań jest ciągła ochrona obiektów, oraz monitoring terenu zakładu.Nie przewiduje się wystąpienia zagrożenia dla środowiska naturalnego wskutek pożaru. Uszkodzenia pomieszczeń magazynowych i instalacji produkcyjnej pod wpływem temperatury nie stanowią dużego zagrożenia dla środowiska.
2spowodowanie wybuchuCzynnik o bardzo małym stopniu prawdopodobieństwa możliwy jedynie wskutek działań terrorystycznych lub wojennych. Utrudnieniem dla takich działań jest ciągła ochrona obiektów, oraz monitoring terenu zakładu.Skutki niemożliwe do przewidzenia podobnie jak przy upadku samolotu.
3niekontrolowane otwarcie zaworu gazowegoOtwarcie zaworu wskutek świadomej działalności może wystąpić z małym prawdopodobieństwem, chyba że zaliczone zostanie to do działań typowo sabotażowych. Działanie takie może spowodować zagrożenie na wydziałach tlenków ołowiu i tlenku kadmu.Nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Skutki możliwe do przewidzenia porównywalne z punktem  6.
4uszkodzenie systemu kontroli  (bezpieczeństwa ) – sygnalizatorówSystem kontroli zainstalowany jest na obu wydziałach produkcyjnych. W przypadku awarii takiego systemu (np. brak alarmu dźwiękowego) może nastąpić niekontrolowana emisja na wydziale bieli cynkowej i tlenku kadmu pod warunkiem wystąpienia jednoczesnej awarii urządzenia filtrującego. Według procedur przyjętych w zakładzie pracownik w takiej sytuacji ręcznie dokonuje nastaw. Zdarzenie uwarunkowane awaryjnością urządzeń zabezpieczających możliwe jest do wystąpienia.Stosunkowo niewielka ilość bieli cynkowej lub tlenku kadmu  może uwolnić się do środowiska z parujących pieców wskutek opóźnionej reakcji obsługi na sytuację awaryjną.
5uszkodzenie urządzeń filtrującychPotencjalna awaria dotyczy w głównej mierze wydziałów bieli cynkowej i tlenku kadmu, podczas której może dojść do emisji emitorami lub z pomieszczenia hali pieców do środowiska.Zdarzenie potencjalnie możliwe. Istnieje jednak możliwość przełączenia instalacji na inny filtr i wyeliminowania niekontrolowanej emisji.
Urządzenia zabezpieczone są systemem kontroli.
6uszkodzenie butli ciekłego azotuCzynnik o bardzo małym stopniu prawdo-podobieństwa możliwy jedynie wskutek działań terrorystycznych lub wojennych. Utrudnieniem dla takich działań jest ciągła ochrona obiektów zakładu.Nie stanowi zagrożenia dla środowiska. W przypadku wycieku azotu może zgromadzić się niewielka jego ilość pod zbiornikiem, która w całości odparuje do atmosfery.

Grupa V Nieodpowiednie zarządzenie

Lp.Przewidywane zdarzenieMożliwość wystąpienia
i wpływ na magazyny oraz instalacje
Wpływ na środowisko
1użycie niewłaściwych materiałów,
ukryte defekty,
korozja
Wymienione czynniki mają małe prawdopodobieństwo wystąpienia. Ze względu na ścisłe stosowanie procedur stosowania właściwych materiałów.Rozszczelnienie instalacji nie stanowi poważnego zagrożenia dla środowiska. Może nastąpić chwilowa emisja do czasu „odstawienia” pieca.

Grupa VI Brak zasilania

Lp.Przewidywane zdarzenieMożliwość wystąpienia
i wpływ na magazyny oraz instalacje
Wpływ na środowisko
1brak energii elektrycznejNajpoważniejszą przyczyną wystąpienia awarii mogącą wpłynąć na niezorganizowaną emisję pyłu tlenku cynku do atmosfery jest brak energii elektrycznej zasilającej urządzenia odpylające oddziału (filtry). W wypadku całkowitego zaniku zasilania zakładu występuje emisja pyłów tlenku cynku z pieców, które mają temperaturę około 1200 oC i wytwarzają pary cynku jeszcze przez okres 5 – 6 godzin od momentu zaniku zasilania, mimo że w tym momencie następuje automatyczne wyłączenie palników gazowych.

Zakład dla uniknięcia w/w awarii wykonał podłączenie drugiej stacji transformatorowej z niezależnego źródła.

W celu wyeliminowania takiej sytuacji awaryjnej zamontowano i oddano do użytku  w październiku 2009 r. system zasilania gwarantowanego w skład którego wchodzą :
– zasilacz UPS 200 kVA z bateriami;
– zasilacz UPS 300 kVA z bateriami;
– Agregat prądotwórczy 720 kVA

zasilający rozdzielnię z której zasilany jest wydział Bieli Cynkowej. Montaż UPS-ów zapewnił pracę urządzeń odciągowych z pieców na Wydziale Bieli cynkowej w przypadku krótkotrwałych zaników. W przypadku braku zasilania trwającego dłużej niż 1 min automatycznie załącza się agregat prądotwórczy, który zapewnia zasilanie wydziału Bieli Cynkowej w przypadku długotrwałego braku zasilania. Baterie zasilaczy UPS mogą podtrzymywać zasilanie urządzeń odpylających przez 6 min. Agregat uruchamiany jest przy zaniku trwającym dłużej niż 1 min.. Czas skrócono świadomie tak aby w przypadku nie wystartowania agregatu za pierwszym razem, była możliwość ponownego jego startu i nie nastąpiła emisja.

Na wydziale tlenku kadmu zatrzymania procesu parowania można dokonać w ciągu 10 min.

W przypadku pieca muflowego poprzez wprowadzenie do mufli dużej ilości kadmu metalicznego (ostudzenie wsadu). Natomiast w przypadku pieca pegat poprzez schłodzenie wsadu azotem, który jest doprowadzony do pieca rurką metalową ze zbiornika. W tym czasie maksymalna emisja jest szacowana na ok. 12 kg.
Zanik zasilania energią elektryczną na Oddziale tlenków ołowiu powoduje jednoczesne zatrzymanie całego układu produkcyjnego, czyli zatrzymanie źródła wytwarzania substancji niebezpiecznej.
Dotychczas maksymalny okres przerw zasilania wynosił 30 min. i miał miejsce 30.03.2002 r. Obecnie emisje związane z brakiem energii elektrycznej nie powinny mieć miejsca.
2brak gazuPiece technologiczne opalane są gazem ziemnym wysokometanowym GZ 50. Gaz palny wysokometanowy GZ 50 zaliczany jest do substancji skrajnie łatwo palnych, określonym rodzajem zagrożenia R12. W razie stwierdzenia awaryjnego wypływu gazu, obsługa odcina dopływ gazu przez zawory odcinające. Okresowo sprawdza się szczelność instalacji gazowej i armatury, a w razie zaobserwowania nieprawidło-wości przystępuje się do usunięcia awarii.Brak gazu nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Prowadzi się  wtedy awaryjne wyłączenie pieców.
3brak wodyWoda jest wykorzystywana w procesie „mokrego odpylania”  na wydziale minii ołowianej, oraz do chłodzenia urządzeń. Woda ta jednak krąży w obiegu zamkniętym.Brak wody nie wpływa na proces technologiczny i nie stanowi zagrożenia dla środowiska.

Grupa VII Przyczyny techniczne

Lp.Przewidywane zdarzenieMożliwość wystąpienia
i wpływ na magazyny oraz instalacje
Wpływ na środowisko
1uszkodzenie elementów filtrującychNa wydziałach bieli cynkowej i tlenku kadmu –  istniejące połączenia układów odpylania eliminują możliwość wystąpienia awaryjnej emisji związanej z uszkodzeniem (mechanicznym lub termicznym) elementów filtrujących. Obsługa przekierowuje gazy technologiczne na inny filtr, aby uniknąć emisji z uszkodzonego filtra.

Wydział minii ołowianej – możliwość wystąpienia awarii zagrażającej środowisku w tym oddziale produkcyjnym jest minimalny, mimo że substancje tu produkowane są toksyczne i niebezpieczne dla środowiska. Układy produkcyjne są odpowiednio sterowane, uszkodzenie elementów filtrujących skutkuje zatrzymaniem urządzeń produkcyjnych.
Awaria elementów filtrujących jest natychmiast sygnalizowana przez system monitoringu ich pracy. Obsługa postępuje zgodnie z wewnętrznymi instrukcjami.
2pęknięcie przepony pieca jednoretortowegoPrzyczyną awarii może być pęknięcie przepony pieca jednoretortowego. W takim wypadku następuje emisja awaryjna tlenku cynku przez emitor E 1.

Uszkodzenie pieca powoduje konieczność jego natychmiastowego zatrzymania i schłodzenia. Postępowanie obsługi na wypadek takiej awarii jest uwzględnione w instrukcji stanowiskowej. Możliwa emisja cynku wynosi około 100 kg w czasie do 1 godziny, po którym to czasie następuje takie schłodzenie pieca i powierzchniowe utlenienie płynnego cynk, że emisja ustaje.
Awarie takie wystąpiły od 1980r 3 razy, ostatni raz 16.11.1997r. Powstała w takim wypadku emisja wystąpi na dużej wysokości (emitor E1), i rozproszona nie stanowi poważnego zagrożenia dla środowiska.
 1. Informacje na temat środków bezpieczeństwa oraz sposobów ograniczania skutków awarii przemysłowej

  Zapobieganie awariom oraz zwalczanie skutków potencjalnych awarii przemysłowych to system oparty na szeregu uregulowań organizacyjnych, technicznych oraz zasad zarządzania zezwalający na ograniczenie do minimum prawdopodobieństwa wystąpienia awarii lub innego miejscowego zagrożenia. W Hucie Oława system ten oparty jest o:
  1. Zastosowanie jasnej struktury organizacyjnej Zakładu, z jednoznacznie określonymi zakresami obowiązków:
   – określenie osoby odpowiedzialnej za eksploatację instalacji produkcyjnych, prace remontowe i modernizacyjne, sprawy bezpieczeństwa zewnętrznego oraz współpracę ze strażą pożarną – Dyrektor ds. produkcji,
   – określenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad technologią produkcji – Technolog – Kierownik Działu Kontroli Jakości,
   – określenie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad systemem zapewnienia jakości – Pełnomocnik Prezesa d/s Systemów Zarządzania,
   – określenie osoby odpowiedzialnej za magazynowanie i sprzedaż substancji niebezpiecznych – Dyrektor ds. Handlu,
   – określenie osoby odpowiedzialnej za sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska w tym nadzwyczajnych zagrożeń środowiska – Główny Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska.
  2. Wprowadzenie systemu zarządzania produkcją ISO 9001: 2000.
  3. Prowadzenie procesu technologicznego w oparciu o opracowane procedury, instrukcje technologiczne i instrukcje stanowiskowe obsługi urządzeń.
  4. Opracowanie i wdrożenie „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” regulującej w sposób kompleksowy zagadnienia związane z zabezpieczeniem ppoż. Huty w tym zadania poszczególnych służb.
  5. Prowadzenie szkoleń w zakresie postępowania z substancjami niebezpiecznymi w przypadku zagrożenia wystąpienia awarii.
  6. Wprowadzenie automatyzacji procesów i monitoringu w miejscach newralgicznych, gdzie występują zagrożenia powstania awarii.
  7. Instalowanie urządzeń spełniających standardy bezpieczeństwa i ochrony pożarowej.
  8. Stały monitoring i ochrona terenu zakładu

 2. Sposoby zwalczania skutków awarii przemysłowej

  1. Opracowano Zakładową „Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego”, która określa:
   a) Zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
   – Alarmowanie;
   – Ratowanie ludzi i mienia;
   b) Zasady postępowania w przypadku zauważenia pożaru.
  2. Przyjęto jako zasadę, że działania ratownicze i zapobiegawcze w trakcie awarii przemysłowej prowadzi, do czasu przybycia PSP, mistrz produkcji.
  3. Utworzono i utrzymuje się na każdej zmianie w stałej gotowości przeciwpożarowe pogotowie zmianowe.
  4. Przyjęto następujące zasady postępowania w przypadku awarii:
   – przerywany jest proces technologiczny na obiekcie gdzie wystąpiła awaria o ile jest to konieczne i nie spowoduje innych poważniejszych zagrożeń,
   – odcina się dopływ substancji niebezpiecznej do miejsca awarii,
   – usuwa się ze strefy zagrożenia osoby postronne lub nie wyposażone w stosowne środki ochrony osobistej,
   – zbiera i usuwa się z miejsc awarii substancje niebezpieczne na miejsca czasowego magazynowania,
   – kieruje się do akcji ratunkowej wyłącznie osoby przeszkolone i wyposażone w odpowiednie do sytuacji środki ochrony osobistej (przeciwpożarowe pogotowie zmianowe),
   – do dyspozycji przeciwpożarowego pogotowia zmianowego przeznacza się całość sprzętu i materiałów będących w posiadaniu Huty a mogących być użytecznymi w akcji ratowniczej,
   – niezwłocznie to jest po przedsięwzięciu wszelkich koniecznych działań mających na celu ochronę pracowników, zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się emisji, ochronę urządzeń przed wystąpieniem awarii powiadamia się PSP i WIOŚ,
   – po usunięciu awarii przeprowadza się prace przywracające środowisko naturalne do stanu pierwotnego.

 3. Sposoby ograniczania skutków awarii przemysłowej

  1. Ograniczanie ilości osób mogących przebywać jednocześnie w miejscu magazynowania substancji niebezpiecznej lub prowadzenia robót stwarzających zagrożenie.
  2. Wyposażenie wszystkich narażonych na niebezpieczeństwo w odzież ochronną, sprzęt i środki ochrony osobistej.
  3. Stosowanie rozwiązań techniczno – organizacyjnych ograniczających skutki awarii:
   – ze względu na to, że tlenek cynku oraz tlenki ołowiu są substancjami szczególnie niebezpiecznymi dla środowiska wodnego, instalacje produkcyjne usytuowane są w budynkach: murowanych, zadaszonych z betonowa posadzką,
   – tlenek cynku, tlenki ołowiu oraz tlenek kadmu magazynuje się w pomieszczeniach zamkniętych, zadaszonych, z betonową posadzką,
   – przy wejściach do pomieszczeń produkcyjnych i magazynów zgromadzono zapas worków z piaskiem, co daje możliwość zabezpieczenia budynków przed zalaniem, w przypadku nieodbierania przez kanalizację burzową nadmiaru wód opadowych,
   – pracownicy zobowiązani są do systematycznego sprzątania posadzek na których może gromadzić się pył tlenku cynku, tlenków ołowiu i tlenku kadmu
   – wykonano podłączenie drugiej stacji transformatorowej z niezależnego źródła energii elektrycznej;
   – zainstalowano system zasilania gwarantowanego, co zabezpiecza ciągłą pracę filtrów na instalacji produkcji tlenku cynku,
   – wyposażono sieci przesyłowe gazu ziemnego GZ 50 w systemy automatycznych zaworów odcinających, które odcinają dopływ gazu ziemnego do instalacji,
   – zastosowano system zamkniętego obiegu wody na instalacji produkcji tlenków ołowiu,
   – na ciągu kanalizacji deszczowej odbierającej wody opadowe z terenu zastosowano układ separatorów oraz zasuwę odcinającą ten ciąg od miejskiej kanalizacji deszczowej
   – ściśle przestrzega się  procedury wysyłki substancji niebezpiecznych (pełna kontrola opakowań, oznaczeń opakowań, wpisów do dokumentacji, środków transportu),
   – wykonano rampę załadunkową bieli cynkowej przylegająca do magazynu (ograniczenie transportu bieli po terenie otwartym)
   – obiekty w których zlokalizowane są substancje niebezpieczne, wyposażono w układ wentylacji grawitacyjnej,
   – konstrukcja obiektów: niepalna, lekka itp.
  4. Wyposażenie obiektów w sprzęt p. pożarowy.
  5. Ciągły monitoring stanu zanieczyszczenia powietrza w Hucie i jej otoczeniu.
  6. Posiadanie aktualnych zezwoleń na korzystanie ze środowiska naturalnego

 4. Opis sposobu alarmowania przez pracowników zakładu: kierownictwa zakładu, zakładowych służb ratowniczych, jednostek Państwowej Straży Pożarnej, jednostek ochrony zdrowia oraz innych podmiotów przewidzianych do prowadzenia działań

  W przypadku powstania zagrożenia, osoba, która zauważy zagrożenie zobowiązana jest niezwłocznie przy użyciu wszelkich dostępnych środków powiadomić o zaistniałym zdarzeniu:
  – pracowników znajdujących się na terenie miejsca wystąpienia zagrożenia,
  – Mistrza Produkcji;

  Mistrz Produkcji powiadamia:
  • Obowiązkowo:
   • Pozostałych pracowników przebywających na terenie objętych zagrożeniem – ustnie lub telefonicznie
   • Dyrektora Produkcji lub jego zastępcę – telefonicznie
   • Służbę Ochrony Mienia – telefonicznie tel. 301
   • Komendę Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu
    • Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa  – 071 368 22 36 (37) 609 569 132
     Po godz. 1530693 998 112 i  691 998 112
    • Sekretariat Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP do godz. 1530 71 368 22 01, 693 998 112 i 691 998 112
    • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
     Telefon kontaktowy Nr 887 787 071. Dyżur pracowników przy telefonach komórkowych ds. poważnych awarii będą pełnione w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 20.00 i w soboty w godzinach od 07.00 do 20.00. Niedziele i święta są dniami bez dyżurów.
     1. Nr tel./fax – jako fax czynny cała dobę 71-327-30-00; 71-327-30-09
     2. Nr telefonu dyżurnego od poniedziałku do piątku w godzinach pracy 71-327-30-10
     3. Nt telefonu dyżurnego [czynny poza godzinami pracy oraz w soboty] 887-787-071
     email: wios@wroclaw.pios.gov.pl
  • Warunkowo:
   • Dyrektora Zarządzającego – telefonicznie
   • Gł. Spec. Ds. BHP i Ochrony Środowiska – telefonicznie
   • Policję – tel. 997
   • Pogotowie ratunkowe – tel. 999
   • Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 071 313 20 33
   • Pogotowie Gazowe – 071 313 26 14
   • Pogotowie Energetyczne – Dyspozytor Strzelin – 071 392 13 75

    Do alarmowania pracowników zakładu o ewentualnych sytuacjach awaryjnych mistrz produkcji wykorzystuje:
   • wewnętrzne i zewnętrzne połączenia telefoniczne, a w tym telefony komórkowe,
   • inny dostępny sposób,
   • Ręczna syrena alarmowa znajdująca się na portierni – sygnał : „sygnał ciągły trwający do trzech minut”.
   • Megafon wraz z syreną alarmową – znajdujący się w pomieszczeniu mistrza produkcji – sygnał : „sygnał ciągły trwający do trzech minut”.

 5. Sposób postępowania ludności zamieszkującej lub przebywającej w okolicach zakładu w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

  W sytuacji wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, której skutki mogą być odczuwalne poza terenem zakładu, uruchomione zostaną procedury zarządzania kryzysowego.
  Zalecenia dotyczące postępowania ludności na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej przedstawione zostały w opracowanej „Instrukcji o postępowaniu ludności na wypadek zagrożenia chemicznego”.

  I N S T R U K C J A O POSTĘPOWANIU LUDNOŚCI NA WYPADEK ZAGROŻENIA CHEMICZNEGO

  Produkcja, magazynowanie i transport niebezpiecznych materiałów chemicznych wiąże się z możliwością ich wydostania do otoczenia, stwarzając zagrożenie dla ludności i środowiska. Skażenie może rozprzestrzeniać się zgodnie z kierunkiem wiatru. Substancje chemiczne powodują zatrucie organizmu głównie poprzez drogi oddechowe. Będąc świadkiem zdarzenia z udziałem niebezpiecznej substancji chemicznej powiadom natychmiast:
  – straż pożarną – tel. 998
  – policję – tel. 997
  – ogólny telefon alarmowy – tel. 112
  – Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (telefon właściwy dla danej gminy).

  I. OGŁOSZENIE ALARMU
  PAMIĘTAJ!
  PO USŁYSZENIU SYGNAŁU ALARMOWEGO NALEŻY DZIAŁAĆ SZYBKO ALE ROZWAŻNIE I BEZ PANIKI.

  II. POSTĘPOWANIE PO OGŁOSZENIU ALARMU
  1.  Zachować spokój i dyscyplinę oraz ściśle podporządkować się poleceniom kierownictwa akcji ratunkowej;
  2. Podjąć niezbędne czynności w celu ochrony przed skażeniami tj.:
  – zabrać do mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne, a zwierzęta gospodarskie do ich pomieszczeń.
  – zawiadomić o alarmie sąsiadów – mogli go nie usłyszeć;
  – wyłączyć klimatyzację, wentylację, ogrzewanie nawiewowe, itp.;
  – w pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarskich zamknąć szczelnie drzwi, okna i otwory wentylacyjne, oraz dodatkowo je doszczelnić za pomocą dostępnych środków tj. taśm klejących, mokrych ręczników, koców, prześcieradeł itp.;
  – przygotować środki ochrony dróg oddechowych: dla ludzi np. maski p/gazowe, zwilżone wodą maski tkaninowe, maseczki wykonane z waty, gazy, chustki itp.; dla zwierząt zwilżone worki, tkaniny lub inne zabezpieczenia;
  – wygasić i nie używać otwartych źródeł ognia ( np. junkersy, piece, papierosy itp.);
  – przygotować się do ewentualnej ewakuacji (przygotować niezbędny bagaż, leki, zapas żywności, dokumenty osobiste, latarkę elektryczną, baterie, telefon komórkowy wraz z ładowarką itp.);
  – zabezpieczyć produkty żywnościowe i przygotować zapas wody;
  – prowadzić nasłuch przekazywanych komunikatów radiowych i telewizyjnych w programach lokalnych;
  – jak zajdzie potrzeba założyć posiadane środki ochrony dróg oddechowych;
  – po ogłoszeniu ewakuacji zabezpieczyć mieszkanie, a opuszczając je wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne i zamknąć;
  – w pomieszczeniach publicznych podporządkować się poleceniom administratora, właściciela lub osoby upoważnionej.
  3. W przypadku znalezienia się w bezpośredniej strefie skażenia należy: za pomocą dostępnych środków (maska p/gazowa, wilgotna maska tkaninowa, maseczka wykonana z waty, gazy, chustka itp.) ochronić drogi oddechowe; najkrótszą drogą tj. prostopadle do kierunku wiatru opuścić teren skażony; dalej postępować jak w punkcie 1.

  III. UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY OSOBIE POSZKODOWANEJ
  – wynieść osobę poszkodowaną z pomieszczenia lub rejonu skażenia, pamiętając jednocześnie o własnym bezpieczeństwie;
  – zdjąć skażoną odzież i ją odizolować;
  – umyć ciało dużą ilością czystej wody (nie wycierać!);
  – zapewnić poszkodowanemu dopływ świeżego powietrza;
  – oczy płukać przy podwiniętych powiekach (zdjąć ewentualne soczewki kontaktowe);
  – zapewnić ochronę przed oziębieniem lub przegrzaniem;
  – nieprzytomnemu nie podawać płynów ani pokarmów;
  – wezwać pomoc lekarską, pogotowie ratunkowe (tel. 999) lub zapewnić transport do lekarza.

  IV. POSTĘPOWANIE PO ODWOŁANIU ALARMU
  1. Ściśle stosować się do poleceń kierownictwa akcji ratunkowej.
  2.  W razie wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym, oraz przeprowadzić odkażanie odzieży.

  Nie spożywać produktów i nie pić płynów, które mogły ulec skażeniu, przed ich odkażeniem, zgodnie z zaleceniami władz sanitarnych. W taki sam sposób postępować z karmą i wodą dla zwierząt hodowlanych, bowiem chroniąc je, chronimy własne zdrowie i życie.

 6. Potwierdzenie, że prowadzący zakład podjął odpowiednie działania przygotowujące zakład do współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i reagowanie na wypadek poważnej awarii przemysłowej

  W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracowników, ludności i środowiska naturalnego Mistrz Produkcji wraz z pracownikami zakładu ściśle współpracują z zewnętrznymi służbami ratowniczymi. O zaistniałej sytuacji, z udziałem substancji niebezpiecznych niezwłocznie informowane są odpowiednie podmioty ratownicze:
  – Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa;
  – Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Oławie;
  – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu;
  – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Oławie oraz dodatkowo:
  – Komisariat Policji w Oławie;
  – Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Dolnośląskiego.

  Ponadto zgodnie z obowiązującym prawem w zakładzie ZM SILESIA SA Oddział Huta Oława w Oławie przeprowadzane są kontrole prowadzone przez organy administracji państwowej, w tym kontrole mające na celu sprawdzenie stanu bezpieczeństwa i warunków pracy w zakładzie.

  Kontrole prowadzone są między innymi przez:
  – Państwową Straż Pożarną;
  – Inspekcję Ochrony Środowiska;
  – Państwową Inspekcję Sanitarną;
  – Państwową Inspekcję Pracy.

 7. Źródło dalszych informacji dotyczących bezpieczeństwa zakładu ZM SILESIA SA Oddział Huta Oława w Oławie z zastrzeżeniem zachowania poufności przewidzianego wymaganiami dotyczących ochrony informacji niejawnych

  Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz zasad postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej w ZM SILESIA SA Oddział Huta Oława w Oławie, uzyskać można w Biurze Zarządu zakładu w Oławie ul. Gen Wł Sikorskiego 2.