BIEL CYNKOWA TLENEK CYNKU

uwaga

EINECS: 215-222-5 ZnO CAS: 1314-13-2

TLENEK CYNKU

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P391 Zebrać wyciek.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z ustawą o odpadach i regulacjami obowiązującymi w zakresie gospodarki odpadami danego regionu. Traktować jako odpad niebezpieczny.


MINIA OŁOWIANA

niebezpieczeństwo

CAS: 1314-41-6 Pb3O4 EINECS: 215-235-64

MINIA OŁOWIANA

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

H351 Podejrzewa się, że powoduje raka

H360Df Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność.

H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.

H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub wielokrotne narażenie.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P263 Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P405 Przechowywać pod zamknięciem.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z ustawą o odpadach i regulacjami obowiązującymi w zakresie gospodarki odpadami danego regionu. Traktować jako odpad niebezpieczny.

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego.


TLENEK KADMU

niebezpieczeństwo

CAS: 1306-19-0 CdO EINECS: 215-146-2

TLENEK KADMU

H330 Wdychanie grozi śmiercią.

H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.

H350 Może powodować raka.

H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.

H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.

P391 Zebrać wyciek.

P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P405 Przechowywać pod zamknięciem.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z ustawą o odpadach i regulacjami obowiązującymi w zakresie gospodarki odpadami danego regionu. Traktować jako odpad niebezpieczny.